Dr Grace Kerry

“It is a feeling that I’m giving something positive back to society.”

Dr Grace Egbolum Kerry was born in Nigeria and is a Commonwealth citizen.

“I’m the Founder and Executive Director of Gift of Grace Education Project, which is operational in Nigeria. (www.giftofgraceproject.org).”

“I chose a career in education and obtained a Ph.D in Special Educational Needs from the University of Wales Cardiff in 1985.”

“I was a secondary school teacher in Bristol from 1989 until 1992, an ESOL advisory teacher in Gwent (secondary and primary schools) and a member of the Schools Inspection team from 1992 until 1997. Racism in the work place was ever present but tolerated.”

“I was an Open University lecturer from 1991 until 1999 and a language tutor at the Parade Language Centre in Cardiff from 2000 until 2004.”

“I am Peace Ambassador for the Universal Peace Federation (UPF ).”

“My career was distinguished for my persistent focus on quality and efficiency and genuine care of people. I would like to think I have nurtured, inspired, motivated and encouraged young people and adults to achieve great things.”

“I love the UK because it has been my home for over fifty years and I have made many good friends here. Despite some difficult experiences I have faced over the years, my family and I have thrived in the UK and are happy.”

“I have two main passions in life:

1. Educating children, (especially girls) because “ONLY THE EDUCATED ARE FREE” and

2. Feeding children because “HEALTH IS WEALTH.”

“For a fairer world: do unto others as you would like them to do unto
you.”


“Mae’n deimlad fy mod i’n rhoi rhywbeth cadarnhaol yn ôl i gymdeithas.”

Ganed Dr Grace Egbolum Kerry yn Nigeria ac mae’n ddinesydd y Gymanwlad.

“Fi yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gweithredol y Gift of Grace Education Project, sy’n weithredol yn Nigeria. (www.giftofgraceproject.org).”

“Cefais fy ngeni yn Nigeria ac rwy’n ddinesydd y Gymanwlad. Dewisais yrfa ym myd addysg, ac enillais Ph.D mewn Anghenion Addysgol Arbennig o Brifysgol Cymru Caerdydd ym 1985.”

“Bûm yn athrawes ysgol uwchradd ym Mryste o 1989 hyd at 1992, athro cynghorol ESOL yng Ngwent (ysgolion uwchradd a chynradd) ac roeddwn yn aelod o’r Tîm Arolygu Ysgolion o 1992 hyd at 1997. Roedd hiliaeth yn y gweithle yn fythol bresennol ond fe’i goddefwyd.”

“Bûm yn ddarlithydd i’r Brifysgol Agored o 1991 hyd at 1999 ac yn diwtor iaith yng Nghanolfan Iaith y Parade yng Nghaerdydd o 2000 hyd at 2004.”

“Rwy’n Llysgennad Heddwch i’r Universal Peace Federation (UPF).”

“Roedd fy ngyrfa’n nodedig am fy ffocws dyfalbarhaus ar ansawdd ac effeithlonrwydd ac oherwydd gofal gwirioneddol am bobl. Carwn feddwl fy mod wedi meithrin, ysbrydoli, ysgogi ac annog pobl ifanc ac oedolion i gyflawni pethau gwych.”

“Rwy’n meddwl y byd o’r Deyrnas Unedig oherwydd mai yma mae fy nghartref wedi bod ers dros hanner canrif, ac rwyf wedi gwneud nifer o ffrindiau da yma. Er gwaethaf rhai profiadau anodd sydd wedi fy wynebu dros y blynyddoedd, mae fy nheulu a finnau wedi ffynnu yn y Deyrnas Unedig ac rydym yn hapus.”

“Mae gen i ddau brif angerdd mewn bywyd:
1. Addysgu plant, (genethod yn enwedig) oherwydd “DIM OND YR ADDYSGEDIG SY’N RHYDD” a
2. Bwydo plant oherwydd “MAE IECHYD YN GYFOETH”.

“Dros fyd tecach: Gwnewch i eraill fel y dymunech i eraill ei wneud i chi.”