Edna Henry

“Sometimes I think about Jamaica, but other times I think I will stay here.”

Edna Henry was born in the Parish of St Catherine, Jamaica, in May 1931. She came straight to Grangetown, Cardiff in 1961.

“I have three brothers, no sisters, and I am second to last.”

“My decision to come to Britain came about because my brother was in the RAF… after the war he came out and then, you know, he decide to come back and he sent for me.”

“I was 29 when I came here…on the plane, BOAC, 1961.”

“I came straight to a job… when I came to Cardiff. When my brother take me over he knew somebody so I had a job to come to. I was in St David’s Hospital, but I was working in the laundry part.”

“My husband was a person that work all over the place. He was an engineer…”

“I was working in the hospital, Ely hospital – which is in the 70s… I got this new house. I had four children over here.

They were born from 1962 to1971, so I was a working mother trying to make ends meet…”

“My neighbour… they didn’t like Blacks… I wake up one morning and when I looked out at the back of my kitchen, and she…throw the mess at the back. Excrement…”

“I go to church every week. I started going a long time ago, since I was in Ely. When I moved down, it was a bit distant to go and then after I go to the Pentecost and that plays a big part in my life…”


“Weithiau, mi fydda i’n meddwl am Jamaica, ond dro arall rwy’n meddwl mai aros yma wna i.”

Ganed Edna Henry ym Mhlwyf St Catherine, Jamaica, ym Mai 1931. Daeth yn syth i Grangetown, Caerdydd yn 1961.

“Mae gen i dri brawd, dim chwiorydd, a fi yw’r ieuengaf ond un.”

“Daeth fy mhenderfyniad i ddod i Brydain oherwydd bod fy mrawd yn yr RAF... ar ôl y rhyfel, daeth allan ac yna, wyddoch chi, fe benderfynodd ddychwelyd yma, ac fe anfonodd amdanaf i.”

“Roeddwn i’n 29 pan ddois i yma... mewn awyren, BOAC, 1961.”

“Fe ddois i’n syth i swydd... pan ddois i Gaerdydd. Pan ddaeth fy mrawd â fi yma, roedd e’n adnabod rhywun felly roedd gen i swydd yn aros amdanaf i. Yn Ysbyty Dewi Sant oeddwn i, ond yn gweithio yn y golchdy yno.”

“Roedd fy ngŵr yn un a arferai weithio ym mhobman. Peiriannydd oedd e...”

“Roeddwn i’n gweithio yn yr ysbyty, ysbyty Trelái – yn y 70au oedd hyn... fe gefais i dŷ newydd. Fe gefais i bedwar o blant yma. Fe’u ganed rhwng 1962 ag 1971, felly roeddwn i’n fam mewn gwaith yn ceisio cadw dau ben llinyn ynghyd...”

“Roedd fy nghymydog... doedden nhw ddim yn hoffi pobl Dduon... fe ddeffrais i un bore a phan edrychais allan tu ôl i fy nghegin, roedd hi... yn taflu baw ar y cefn. Carthion...”

“Rwy’n mynd i’r eglwys bob wythnos. Fe ddechreuais i fynd amser maith yn ôl, ers imi gyrraedd Trelái. Pan symudais i lawr, roedd braidd yn bell ac ers hynny rwy’n mynd i’r [eglwys] Pentecostaidd, ac mae’n chwarae rhan fawr yn fy mywyd...”